Code of conduct

ILO

Internationella Arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182, FN:s barnkonvention artikel 32)

Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en person i skolpliktig ålder eller yngre. Ingen arbetstagare får vara under 15 år (eller 14 år om den nationella lagstiftningen tillåter detta), eller yngre än minimiåldern för arbete, om denna ålder överstiger 15 år.

Ungdomar mellan 15 och 18 år får arbeta med icke-farliga arbetsmoment, under förutsättning att de uppnått legal ålder för att arbeta samt har fullgjort nationell skolplikt.

Om barnarbete upptäcks ska leverantören agera utifrån barnets bästa samt hitta lämpliga lösningar i samråd med barnet och barnets familj.

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)

Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller liknande och som inte utförs på frivillig basis. Tvångsarbete, inklusive slavarbete, kontraktsarbete eller ofrivilligt fängelsearbete ska inte förekomma. Allt arbete ska vara frivilligt, och arbetstagaren ska ha rätt att sluta sitt arbete efter en rimlig uppsägningstid.

Ingen förekomst av diskriminering och trakasserier (ILO 100 och 111)

Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på meriter eller kvaliteter, utan innebär särbehandling på osakliga grunder. Leverantören ska verka för mångfald och lika möjligheter i verksamheten. Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, civilstånd, graviditet, religion, socialt eller etniskt ursprung, nationalitet, funktionsnedsättning, politiska åsikter, fackligt engagemang eller sexuell orientering får inte förekomma.

Med trakasserier avses när arbetstagare utsätts för hård eller omänsklig behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk bestraffning. Det får inte förekomma trakasserier i verksamheten.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98)

Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke formaliserade samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Leverantören förväntas erkänna och respektera arbetstagares (och arbetsgivarens) rätt att organisera sig, ansluta sig till organisationer de själv önskar delta i, samt rätten att förhandla kollektivt. I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Lagstiftning

Leverantören måste minst uppfylla lokala lagar och föreskrifter i de länder där de bedriver sin verksamhet.

Löner och arbetstider

Lön ska betalas direkt till arbetstagaren på överenskommen tid och till fullo. Leverantören ska verka för att levnadslöner betalas till de anställda, och får i inget fall betala mindre än den nationellt/lokalt lagstadgade minimilönen. Övertidsersättning ska betalas ut och tydligt specificeras i lönebeskedet. 3Arbetstagarna ska ha minst en vilodag i veckan. Veckoarbetstiden får inte överstiga de lagliga gränserna eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid.

Ledighet, inklusive semester, helgdagar, sjukledighet och föräldraledighet ska ersättas i enlighet med nationell lagstiftning.

Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)

Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagaren skall, då den befinner sig på en plats som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll över, garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa. Arbetstagaren som arbetar i leverantörens verksamhet ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas.

Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, inklusive brandsäkerhet, farliga arbetsmoment och första hjälpen. Arbetsgivaren ska, så långt det är möjligt, tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se till att information om hälsa och säkerhet finns lättillgänglig på arbetsplatsen.

Nödutgångar ska vara tydligt markerade och upplysta och får inte vara blockerade. Utrymningsövningar och testning av brandlarm ska genomföras regelbundet.

Miljömedvetenhet

De framtagna artiklarna från vårt sortiment är utvalda med yttersta omsorg. Vilket försäkrar uppfyllelse av alla lämpliga lagar, reglemente och sociala ansvar.

Leverantörer ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till miljön och följa lokal och nationell miljölagstiftning. Genom att ha rutiner för att identifiera, mäta och följa upp sin miljöpåverkan ska leverantören arbeta med att ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera resursförbrukning och utsläpp. Leverantören ska sträva mot ett livscykelperspektiv avseende miljöpåverkan från produkter och tjänster, och ska ställa miljökrav på underleverantörer.

Miljö och etik är två viktiga frågor som vi lägger stor vikt vid på Rich-Port, en vision om hållbar tillväxt vilket vi självklart delar. Det är viktigt att använda affärslösningar som inte endast är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

CSR OCH HÅLLBARHET

Corporate Social Responsibility (CSR) innebär företagets ansvarstagande i samhället, både med hänsyn till människa och miljö. Det omfattar exempelvis vårt arbete med att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.
Målsättningen är att minska vår negativa påverkan och maximera vår positiva effekt. Därför arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i Rich-Ports kärnverksamhet.

SMETA

Är världens mest använda revision. Företag använder SMETA för att förstå och göra
förbättringar av arbetsförhållanden och miljöprestanda i sin verksamhet, samt etiskt prestanda i sin leveranskedja.

Fairtrade

Priser som syftar till att täcka de genomsnittliga kostnaderna för att producera sin gröda på ett hållbart sätt ? ett viktigt skyddsnät när marknadspriserna faller. Fairtrade Premium ? en extra summa pengar som betalas utöver försäljningspriset för att investera i affärs- eller samhällsprojekt efter eget val. Anständiga arbetsvillkor och förbud mot diskriminering, tvångsarbete och barnarbete. Tillgång till förskottskredit före skördetid. Att kunna planera mer för framtiden med mer säkerhet och starkare relationer med köpare. Fairtrade är störst inom odlingsbara produkter, även brytning utav guld.


Addsystems

Kvalitet är en viktig nyckel till framgång för företag och organisationer. Genom att arbeta med ett kvalitetsledningssystem blir det enklare att driva en hållbar verksamhet och leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet. Förstå hur det kan tillföra både stort värde och stark konkurrenskraft.

Sedex

Kartlägg dina företags- och leverantörsdata på vår plattform för noggrann insyn i din leverantörskedjas hållbarhetspraxis. Detta gör att du snabbt kan identifiera och hantera risker på ett kostnadseffektivt sätt samt analysera och dela datarapporter med dina intressenter.

Cacao Trace:

Next Generation Cacao Foundation är aktiv på mycket olika platser som Kamerun, Elfenbenskusten, Mexiko, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Uganda och Vietnam.  Syftet med chokladbonusen är att tillhandahålla medel för att ta kakaobönder ur fattigdom och att stödja deras samhällen att nå anständig levnadsstandard.  Next Generation Cacao Foundation kommer att anpassa sin verksamhet och sitt stöd till det lokala sammanhanget och avser att samarbeta med lokala organisationer som har liknande eller kompletterande intressen om detta kan göras på ett effektivt och transparent sätt.  Effekten av chokladbonusen är indelad i två kategorier. Den första är att stödja samhällsprojekt på landsbygden. Det andra är ett kontantbidrag för enskilda bönder i mer mogna länder.